Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

ΟΑΣΑ: Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής μέσω ΣΔΙΤ

0 σχόλια
Χωρίς χρονοτριβές, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση για την τηλεματική, εκκινά διεθνή διαγωνισμό για την κατακύρωση του έργου υλοποίησης της με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 19η Απριλίου 2011 και ο προϋπολογισμός του έργου 42 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του διαγωνισμού:

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών για την ΕΘΕΛ και τον ΗΛΠΑΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Ανακοινώνουμε ότι ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 210-8200999, fax. 210-8212219), προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργο « Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στόλου και Πληροφόρησης Επιβατών για την ΕΘΕΛ και τον ΗΛΠΑΠ μέσω Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)» που θα καλύπτει διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη θέση της Σύμβασης Σύμπραξης σε ισχύ, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α΄ Φάση της κλειστής διαδικασίας (Προεπιλογή) για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης της ανωτέρω ΣΔΙΤ.1. N ομικό πλαίσιο: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 134/1 της 30.4.2004) όπως ισχύει, γ) του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α΄ 63/16.03.2007), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, δ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ (ΕΕ L 395/33 της 30.12.1989) και της Οδηγίας 92/13/ΕΚ (ΕΕ L 76/14 της 23.03.1992), όπως τροποποιήθηκαν από την Οδηγία 2007/66/ΕΚ (ΕΕ L 335/31 της 20.12.2007), ε) του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010), στ) του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ζ) του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε ισχύει.2. Προϋπολογισμός: α) Ο συνολικός προϋπολογισμός των του Έργου που θα καταβληθούν στον ΙΦΣ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενδεικτικά εκτιμάται σε καθαρά παρούσα αξία, στο ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000 €), πλέον Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου. β) Επιπλέον, ο Ο.Α.Σ.Α. θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Έργου, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο ποσοστιαίο όριο στο 40% της κατασκευαστικής του αξίας, με ανώτατο χρηματικό ποσό δημόσιας συμμετοχής τα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €), μέσω του ΠΔΕ ή άλλης πηγής εθνικής δημόσιας ή /και κοινοτικής χρηματοδότησης. γ) Ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της αύξησης ή και του περιορισμού του αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης με απόφαση που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους το αργότερο με τη δημοσίευση της Διακήρυξης Β΄ Φάσης του διαγωνισμού και των λοιπών τευχών που θα τη συνοδεύουν. Σε κάθε περίπτωση, η τυχόν μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει το 25% αυτού.3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε ένωση προσώπων, εφόσον: α) τα ίδια ή τα μέλη τους προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη, που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. οι οποίες προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων ή έχουν κυρώσει τη

Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27.06.1997) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών» και β) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α’ Φάση.4. Τόπος εκτέλεσης του έργου και παροχής των υπηρεσιών: Περιοχή Αττικής5. Γλώσσα της διαδικασίας: Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της αναθέτουσας αρχής (Ο.Α.Σ.Α.) θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα

6. Ημερομηνία λήξης υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 19 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.7. Τόπος υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.- Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82. Αρμόδιος για παραλαβή: Ν. Βιλαέτης, τηλ.:210-8200808, φαξ: 210-8212219)8. Ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας – Α’ Φάση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης: 17/02/20119. Προθεσμία παραλαβής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κλειστής Διαδικασίας – Α’ Φάση και πληροφορίες: Παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Ο.Α.Σ.Α. (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, οδός Μετσόβου 15 Αθήνα, Πληροφορίες: Ν.Βιλαέτης, τηλ.: 210-8200808, φαξ: 210-8212219, http://www.oasa.gr), μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως και 4/4/2011, ημέρα Δευτέρα, με την καταβολή ποσού τριακοσίων πενήντα Ευρώ (350 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει στον Ο.Α.Σ.Α. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν καταβάλλει το σχετικό ποσό και επιπλέον τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή της. Ο Ο.Α.Σ.Α. αποστέλλει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω ιδιωτικών εταιριών κατ’ επιλογήν του ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή της σε αυτόν. Υποβολή αιτημάτων περί χορήγησης συμπληρωματικών πληροφοριών και παροχής διευκρινήσεων επιτρέπεται το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι έως 9/4/2011.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν ιστολόγιο αποτελεί μια προσωπική προσπάθεια ενός επιβάτη για ενημέρωση των συμπολιτών του σχετικά με τα ΜΜΜ της Αθήνας.

ΔΕΝ αποτελεί επίσημο ιστολόγιο του ΟΑΣΑ, ΥΠΟΜΕΔΙ, κτλ ούτε κάποιου σωματείου εργαζομένων και δεν έχει καμία διασύνδεση με τους αναφερθέντες (αρα και καμία ευθύνη για ό,τι αυτοί αποφασίζουν).

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε σχόλιο σε β' ενικό ή πληθυντικό καθώς και επίρριψη ευθυνών σε εμάς, θα καταργείται.

Η φωτό της εβδομάδας

Η φωτό της εβδομάδας

Δημιουργός: Μάνος Σομαράκης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

To ιστολόγιο μας πρoσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των στoιχείων του, εξαντλώντας όλες τις πηγές αναφορών και με τακτική ενημέρωση στα διάφορα θέματα που ασχολείται. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση λανθασμένων πληρoφoριών, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη (νομική, ηθική,κτλ). Οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχειν".
Ειδικά για τις απεργίες, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που τις αποφασίζουν (και ΟΧΙ οι συγκοινωνιακές εταιρείες). Συμβαίνει συχνά να αλλάζουν συνεχώς τις ώρες απεργιών τους, για να μην προλαβαίνουν οι διοικήσεις των συγκοινωνιακών εταιρειών να καταγγείλουν τις απεργίες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας κρατάμε ενήμερους.
Καθώς οι διοικήσεις των συγκοινωνιακών εταιρειών καταγγέλουν τις εξαγγελθείσες απεργίες, τα συνδικαλιστικά σωματεία αλλάζουν συνεχώς τις αποφάσεις τους για να μην προλαβαίνουν οι διοικήσεις. Ως εκ τούτου, γίνονται συνεχώς αλλαγές στο "ποιά" μέσα θα απεργήσουν, "πότε" και "πόσο". Μείνετε συνεχώς συντονισμένοι και ελέγξτε πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέσο!

wibiya widget